KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Bendra informacija

Kauno lopšelio - darželio „Gandriukas“ istorijos pradžia yra 1983 m. vasario 1 - oji diena, kai duris atvėrė 11-asis lopšelis - darželis. Naujai atidarytame lopšelyje - darželyje tuo metu veikė tik 2 grupės.

1996 m. vasario 8 d. įstaiga pavadinta lietuvių laimės ir šeimos paukščio – „Gandriuko“ vardu. Įgijus šį prasmingą vardą, kūrėme įstaigos simboliką. Taip 1997 m. gimė mūsų emblema, himnas, vėliava. Įstaigos raidos ir istorijos svarbiausi momentai fiksuojami metraštyje.

Vadovaujantis lopšelio - darželio bendruomenės 1995 m. apklausa ir siūlymais, pasirinkta kūno kultūros ir sveikatingumo kryptis.

Kauno lopšelis - darželis „Gandriukas“ įsikūręs Eigulių seniūnijoje. Seniūnijos teritorija gausi žaliųjų plotų ir želdinių. Čia nėra gamybinių įmonių, rajonas ramus ir neužterštas. Pietiniame seniūnijos pakraštyje yra Kalniečių parkas, kuriame telkšo tvenkinys. Šiaurinėje dalyje driekiasi Kleboniškio miško parkas - mėgstama kauniečių pasivaikščiojimo ir žiemos pramogų vieta.

 • Lopšelis-darželis „Gandriukas“  įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191634392.
 • Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties lopšelis-darželis.
 • Mokymo kalba – lietuvių.
 • Lopšelio-darželio mokymo forma – dieninė švietimo įstaiga.

Šiuo metu lopšelį – darželį lanko 217 vaikų, iš kurių 55 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, integruoti į bendrojo pobūdžio grupes (t.y. vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos, judesio ir padėties, klausos, lėtinių, somatinių ir neurologinių sutrikimų).

Lopšelyje - darželyje „Gandriukas" ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatai, kūrybiškumo ugdymui,  integracijai. Ugdymo procesas organizuojamas pagal Kauno miesto tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-419 pritartą ir Kauno lopšelio darželio "Gandriukas" direktorės 2012 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-176 patvirtintą „Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas" „Ikimokyklinio ugdymo programą“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Nuo 1999 –ųjų metų taikome „Geros pradžios“ metodiką. Šios metodikos pagrindiniai bruožai:

 • aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese;
 • veiklos centrai ir erdvės grupėse;
 • individualizmu pagrįstas, į vaiką orientuotas ugdymas;
 • mokymasis bendradarbiaujant;
 • pastovus pedagogų kvalifikacijos kėlimas.

Atsižvelgiant į tėvų poreikius išauginti sveiką, kūrybingą, dorovingą ir kritiškai mąstantį vaiką, pasirengusį integruotis į mokyklą, siekiame padėti ugdytiniams įgyti bendrųjų gebėjimų, įgalinančių nuolat mokytis, pažinti, atsakingai veikti, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas grindžiamas kiekvieno vaiko asmenybės pažinimu ir ugdymo(-si) poreikių pažinimu. Pedagogai ir tėvai skatinami matyti vaiką kaip visumą, aktyviai stebėti jo raidą ir sudaryti jam sąlygas visapusiškai tobulėti. Vaiko vertinimo vykdytojai ir dalyviai:

 • direktorė;
 • direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • tėvai;
 • grupių auklėtojos;
 • specialistai (logopedas, kūno kultūros ir muzikos pedagogai, psichologas);
 • sveikos ir kūrybiškos asmenybės centro metodininkas-organizatorius;
 • vaiko gerovės komisija;
 • pedagoginė psichologinė tarnyba.

Įstaigoje diegiamos netradicinės ugdymo formos:

 • „Ryto žinios“ ryto rato metu;
 • „Laiko žinios” laiko rato metu;
 • grupių sienlaikraščių, informacinių lankstinukų leidyba;
 • autorinės vaikų meninės veiklos parodos;
 • auklėtojų ir šeimų prisistatymas;
 • edukacinės išvykos;
 • tėvų ir senelių organizuojamos išvykos į jų darbovietes, gamtą, sodybas;
 • projektinė veikla;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
 • informacinių-komunikacinių technologijų panaudojimas ugdomojoje veikloje.

Lopšelyje-darželyje veikia Sveikos ir kūrybiškos asmenybės ugdymo centras, kuris skleidžia efektyvaus ir kūrybinio mąstymo idėjas, teikia vaikams, jų šeimos nariams (globėjams), ugdytojams, ugdymo įstaigų vadovams, metodinę paramą (konsultacijos, metodinė medžiaga, metodinė literatūra ir kt.), taip pat vykdo kitą veiklą, kurią reglamentuoja šio centro nuostatai.

Įstaigos bendruomenės tradicijos:

 • švenčiame tautines ir kalendorines šventes;
 • vyksta sveikatingumo dienos, sporto šventės, akcijos;
 • švenčiame  „Gandrines“;
 • vyksta teminės bendruomenės narių meninės veiklos ir autorinių darbų parodos;
 • organizuojamos edukacinės išvykos;
 • dalyvaujame „Teatro dienelėse“.