KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Teisės aktai

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TAIS_458774

Privalomo ikimokyklinmio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0c22e98070cd11e6a014b8463e530a88

Vaiko teisių konvencija. https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.48A4910C899F

Geros mokyklos koncepcija. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Mokyklų pripažinimo sveikatų stiprinančiomis mokyklos tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E6FF8909F06

Ikimokyklinio ugdymo progranų kriterijų aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5F5E770C3767

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika.  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC106511F6B

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/xPrlOdRXwq

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3314490224c11e684adf059272c7587

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503595

Atlyginimo dydžio už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503485

Socialinės pašalpos ir išmokų vaikams teikimo nepinigine forma tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503564/lmOhWqUXSi

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas. https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b19d1a7005ed11e6a238c18f7a3f1736

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. http://www.nmva.smm.lt/

Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=484d77a048d111e6b5d09300a16a686c

 Individualiųjų mokymo priemonių sąrašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.582614B697D5

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf

 Kauno miesto savivaldybės administracijos informacijos pateikimo visuomenei tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb1bdc60d64411e583a295d9366c7ab3

Lietuvos higienos normos HN75:2016 ,,Ikimokyklinio ir npriešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai:. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/UiUHXwQOzl

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a5c16009e6b11e58fd1fc0b9bba68a7

KITI TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas. Nuoroda.

Lietuvos Resbuplikos vyriausybės nutarimas dėl LR pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo. Nuoroda.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Nuoroda.

Informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybėje teikimo tvarkaos aprašas. Nuoroda.

Vyriausybės atstovų įstaigos vyriausybės atstovas Kauno ir Marijamplės apskrityse. Dėl vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo. Nuoroda.