KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Misija ir Vizija

MISIJA

Teikti neformalųjį ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vaikams nuo 1 iki 6 (7) metų amžiaus, padėti šeimai rūpintis vaiku, puoselėti prigimtines galias, plėtoti individualius gebėjimus, tenkinti kultūrinius poreikius, ugdyti sveiką, iniciatyvią  ir  kūrybišką asmenybę, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymuisi mokykloje

VIZIJA

Kauno vaikų lopšelis-darželis „Gandriukas“ - sveiką ir kūrybišką asmenybę ugdanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogų bei tėvų pastangomis puoselėjanti visapusiškai mokyklai pasirengusį vaiką.

VEIKLOS TIKSLAS

Teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.

UŽDAVINIAI

  • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
  • Puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
  • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • Šalinti ugdymosi netolygumus, tenkinant individualius vaiko poreikius
  • Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
  • Sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
  • Kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

STRATEGINĖS VEIKLOS  KRYPTYS

  •  Vaikų sveikatinimo proceso ir susirgimų prevencijos tobulinimas;
  •  Naujų, efektyvių ir patrauklių klientams ugdymo formų paieška ir taikymas;
  •  Materialinės bazės stiprinimas