KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Pažangos vertinimo sistema

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GANDRIUKAS" UGDYTINIŲ PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMA:

Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema.

  • Vertinimas grindžiamas šiuolaikine ugdymo ir ugdymosi samprata, amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, vaiko poreikiais, individualiomis galiomis, gebėjimais;
  • Vertinant remiamasi gerai susiformavusiais gebėjimais ir siekiama ugdyti prasčiau susiformavusius gebėjimus;
  • Vertinama individuali kiekvieno vaiko pažanga, jo dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniais.

Pagrindinis vaiko pasiekimų vertintojas yra auklėtoja. Vaiko pasiekimų vertinimo procese dalyvauja:

  • įstaigos specialistai (logopedas, mokytojas, meninio ugdymo mokytojas (muzika, šokiai);
  • tėvai;
  • vaikai.
VERTINTOJAI METODAI, BŪDAI IR FORMOS DAŽNUMAS PASIEKIMŲ FIKSAVIMO IR PATEIKIMO FORMOS
Pedagogai

Visuminis – kriterinis bei ištisinis fiksavimas.

Atskiros ugdymo srities vaikų pasiekimai (kalbos, fizinė, socialinė ir emocinė raida, pažinimo ir meninė raida).

2 kartus metuose Fiksuojama vertinimo ir stebėjimo protokoluose
Vaiko veiklos ir kūrybos darbelių analizė. 2 kartus metuose Fiksuojama protokoluose

Vaiko adaptacijos laikotarpis.

Atskirų situacijų aprašymas (įvairi vaikų veikla, žaidimai, poelgiai, vaiko emocinė būsena ir kt.).

2 kartus metuose Fiksuojama aprašomąja laisva forma
Tėvai

Neformalus stebėjimas.

Individualūs pokalbiai, diskusijos.

Nuolat Nefiksuojama

Formalus vertinimas.

Tėvų susirinkimai, diskusijos.

2 kartus metuose Fiksuojama vertinimo ir stebėjimo protokole (pageidaujant tėvams)
Vaikai

Neformalus stebėjimas, žaidimas.

Savianalizė.

Pasakojimas, diskusijos.

Praktinė veikla.

Piešimas, komunikavimas.

Nuolat

Fiksuojama ant įvairių vaikų darbų, diplomų ir kt.

Auklėtojų dienynai

Informacijos apie vaiko pasiekimus dokumentavimas.

Vaiko pasiekimų aplanke kaupiami vaiko dailės ir kiti darbeliai, sukurtos knygelės, pasakojimai, samprotavimai, žodinė kūryba, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai. Jie yra vieši.

Įvairūs vaiko veiklos stebėjimo užrašai, pedagogo refleksija apie vaiko pasiekimų lygį, daromą pažangą ir ugdymo perspektyvą, interpretavimas ir apibendrinimas – dokumentuojami pedagogų aplanke "Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo proceso ypatumai".

Vertinimo informacijos panaudojimas.

Vaiko pasiekimų ir vertinimo rezultatai bus panaudojami šiuo tikslu – padėti pedagogui, tėvams įžvelgti vaiko ugdymo(si) galimybes, pasiekimų lygmenį, garantuoti ugdymo tęstinumui įstaigoje ir šeimoje, siekti ugdymo proceso tikslingumo, individualizavimo, garantuoti ugdymo nuoseklumą, stiprinti bendradarbiavimą tarp vaiko, tėvų, pedagogų, nustatyti vaikų darželio ikimokyklinės ugdymo programos kokybę.