KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Ugdymo kokybės samprata

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,GANDRIUKAS“

UGDYMO(SI) KOKYBĖS SAMPRATA

doc

 

 

UGDYMO(SI) TURINYS:

 • “Emancipuotos” žinios, kurias vaikas laisvai konstruoja ugdymo(si) procese, keldamas savo veiklos tikslus, pasirinkdamas veiksenas, bei reflektuodamas ugdymo(si) procesą ir pasiekimus;
 • Visuomenės kultūros vertybės, padedančios vaikui įaugti į visuomenę, socializuotis, adaptuotis prie visuomenės kultūros;
 • Ugdytinio sąveika su aplinka, leidžianti jam įgyti patirties, plėtoti gebėjimus, socializuotis;
 • Sutartinių veiklos požymių visuma, rodanti, kokiais būdais ir priemonėmis yra pasiekiami įstaigos ugdymo tikslai, tenkinant individualius ugdytinių poreikius.

UGDYMO(SI) TURINIO IR JO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS KRITERIJAI IR POŽYMIAI

 • Ugdymo programos tikslai, uždaviniai ir turinys konstruojami atsižvelgiant į  priimtiną vaikų ugdymo filosofiją;
 • Programa remiasi kiekvienam amžiaus tarpsniui būdingais vaiko raidos požymiais bei vaiko ugdymosi logika. Vaiko veikla nuosekliai išdėstoma pagal jo raidos ir ugdymosi logiką, atitinka vaikų patirtį, gebėjimus ir ugdymo(si) galimybes;
 • Turinys integralus, kad skatintų vaiko raidą visose srityse ir įvairiais būdais;
 • Programa padeda tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius ir kultūrinius vaiko poreikius, turinys - svarbus ir naudingas vaikui. Programa laiduoja vaiko ugdymo tęstinumą tarp ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo;
 • Programa laiduoja vaiko gyvenimo ugdymo įstaigoje gerovę, komfortą, savigarbą, pozityvią sąveiką su kitais vaikais ir suaugusiais;
 • Ugdymo(si) turinys yra pritaikytas spontaniškai vaiko veiklai. Programa labiau orientuota į individualizuotą ugdymą, negu į organizuotą visos grupės veiklą;
 • Tėvams garantuojamas nuolatinis dalyvavimas programų rengime ir tobulinime, ugdymo(si) procese, vaiko pasiekimų vertinime.

UGDYMO(SI) TURINIO IR JO ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS KRITERIJAI IR POŽYMIAI

 • Kokybiškas ugdymo(si) turinio įgyvendinimo procesas sąlygoja gerą vaiko gyvenimo kokybę: puikią vaiko savijautą, saugumą, savigarbą, pasitikėjimą savimi ir kitais, jo aktyvumą ir įsitraukimą į turiningą, įdomią, prasmingą, kūrybišką veiklą, geranoriškus jo santykius su kitais vaikais ir suaugusiaisiais, naujų patirčių įgijimą;
 •  Kokybiškas ugdymo turinio įgyvendinimo procesas laiduoja vaiko ugdymosi ir specialiųjų poreikių tenkinimą, globą, atitinka individualų patirties kaupimo stilių bei ugdymo(si) galimybes.
 • Kokybišką ugdymo turinio įgyvendinimą užtikrina dvikryptė pozityvi demokratiška pedagogo-vaiko sąveika, ugdytinio ir ugdytojo dialogas, grindžiamas asmenine pagarba, vaiko unikalumo pripažinimu, svarbiausiomis vertybėmis, pozityviomis emocijomis. Vaikas išreiškia savo norus, renkasi, tariasi, veikia vienas ir su kitais, prašo pagalbos, sprendžia problemas ir kt. Pedagogas stebi, skatina, siūlo, palaiko, padeda, veikia kartu, tarpininkauja, teikia informaciją, kuria aplinką, organizuoja kasdieninį gyvenimą bei kryptingai turtina vaiko patirtį, taiko pozityvias vaiko elgesio valdymo strategijas, reflektuoja sąveiką su vaikais.